SGK Prim Teşvikleri

Bilindiği gibi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun uygulanmasında aynı Kanunun 4/a maddesi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlere bazı prim teşvikleri sağlanmış bulunmaktadır.

Çeşitli tarihlerde yayımlanmış olan yasalar ile sağlanan bu teşviklerden hangi koşullarla ve ne şekilde yararlanılacağına ilişkin hususlar aşağıda başlıklar halinde açıklanmış bulunmaktadır.

-% 5  Prim Teşvikinden Yararlanabilmek  İçin;

Prime esas kazanç matrahının uygulandığı malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kolunun prim oranı % 20 olup, bu oranın % 11 ‘ini işveren hissesi oluşturmaktadır. Bu teşvik, % 11 olan işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazinece ödenmesini öngörmektedir. Bunun için,

 • Aylık prim ve hizmet belgeleri (A P H B) yasal süresi içinde verilmelidir.
 • Kesinleşmiş prim ve idari para cezası borcu bulunmamalıdır. (Yargı sürecindeki prim ve idari para cezaları kesinleşmiş borç olarak değerlendirilmemektedir)
 • 5 puanlık prim indiriminden yararlanıldıktan sonra geriye yönelik olarak mahkeme ilamı, müfettiş raporu vs. gibi nedenlerle sonradan verilen aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı prim ve idari para cezası borcu tahakkuk etmesi durumunda geçmişte yararlanılan 5 puanlık indirim geri alınmaz.
 • Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalıdır. (Yaptırımı: Tespit tarihinden itibaren bir yıl yararlanılamaz)
 • Uygulama işyeri bazında yapılmaktadır.
 • İhale konusu işler kapsama girmemektedir. Ancak, Ziraat Bankası ve Halk Bankasınca ihale edilen hizmet alımı niteliğindeki işler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında olmaması nedeniyle bu teşvikin uygulanmasına engel değildir.
 • Aylık prim ve hizmet belgesi (A P H B) gönderilirken 05510 Kanun türü ile sisteme girilmelidir.
 • SGDP’ye tabi olan, yabancı ülkede çalışan ve harp malulü olduğu halde işyerinde çalışan sigortalılardan dolayı bu teşvikten yararlanılamaz. Ancak bu kimseler sigortalı sayısının tespitinde dikkate alınır.
 • Alt işverenlerin borcu varsa, hem işveren, hem de borcu olan alt işveren teşvikten yararlanamaz. Buna karşılık, işverenin borcu olup, alt işverenin borcu yoksa, alt işveren  teşvikten yararlanabilir. (SGK’nın sistemi, bu konuda gereken sorgulamayı yapmaktadır.)
 • Teşvik uygulamasında süre şartı yoktur.
 • 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen alt sınır uygulamasına tabi değil. Dolayısıyla alt sınırın üzerindeki brüt ücretin tamamı teşvik kapsamında girer.
 • Prim borçlarının KDV iadesi alacaklarından mahsup suretiyle ödenmesi de mümkün olup, bu tür ödemelerde 5 puanlık prim indirimi uygulanabilmektedir.

-4447 sayılı Yasanın 50. maddesi ile sağlanan prim teşviki

İşsizlik ödeneği alan sigortalıların istihdamına ilişkin uygulanan teşvik 1/10/2009 tarihinden itibaren uygulanmakta olup, söz konusu teşvikten yararlanabilmek için;

 • Sigortalının 01/10/2009 veya sonraki bir tarihte işe alınmış olması,
 • İşe giriş tarihi itibariyle işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olması,
 • Sigortalının işe alındığı tarihten önceki aydan başlanarak son altı aylık dönemde aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması,
 • İşsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olan sigortalının, işsizlik ödeneği almaya hak kazanmadan önce son çalıştığı işyeri haricindeki bir işyerinde işe başlamış olması, gerekmektedir.
 • Bu teşvik, sadece  prime esas kazanç alt sınırı üzerinden tahakkuk eden primleri kapsamaktadır.
 • Bu Teşvik uyarınca, kısa vadeli sigorta kolları priminin 1 puanlık kısmı, malullük yaşlılık ve ölüm sigortası, genel sağlık sigortası priminin tamamı İşsizlik ödeneği süresince İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.
 • Kayıt dışı işçi çalıştırılması durumu bu teşvikin uygulamasını etkilemiyor.
 • APHB türü olarak sisteme 1591 kanun numarası seçilerek bildirim yapılmalıdır.
 • Bu teşvikten yararlanan işverenler diğer teşviklerden yararlanamaz.
 • İhale konusu işler kapsam dışındadır.
 • İşverenler, ilgili sigortalıya ait işsizlik süresini gösterir belgeyi, hak kazandığı tarihi gösterir belge ile birlikte SGK’ya bizzat başvurmalıdır.

-6111  sayılı Torba Yasası ile sağlanan    prim teşviki (4447 sayılı Yasanın Geçici 10 uncu Mad.)

 • Bu teşvikten yararlanılabilmesi için, sigortalının;
 • 1/3/2011 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınmış olması,
 • 18 yaşından büyük olması,
 • İşe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde Kuruma verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması,
 • Fiilen çalışması gerekmektedir.
 • İşyeri Özel sektör işvereni olmalıdır.
 • Sigortalının, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması gerekmektedir.
 • Prim, idari para cezası borcu bulunmamalıdır.
 • Aylık prim ve hizmet belgeleri yasal süresi içinde Kuruma verilmelidir.
 • Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi gerekir.

Destekten yararlanılabilmesi için; 

 • Kanunun 4 / b bendi kapsamındaki sigortalılık bu teşvikten yararlanılmasına engel teşkil etmemektedir.
 • Çırak ve öğrenciler, stajyerler, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılanlar, T. İş Kurumunca düzenlenen kurslara katılmış olanlar, işe giriş tarihinden önceki altı aylık süre içinde Kuruma bildirilmiş süreler içinde dikkate alınmamaktadır.
 • Fiilen çalışılmayan (örneğin istirahatli) sürelerde teşvikten yararlanılamamaktadır. 
 • İhale konusu işler uygulama kapsamına girmiyor.
 • Sigortalının ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması gerekir. (Ortalama sigortalı sayısının tespitinde, yarıma kadar kesirler atılacak, yarım ve üzeri ise tama iblağ edilecektir. )
 • SGDP’ye tabi olarak çalışanlar ile 0 gün ve 0 kazançlı olan sigortalılar da işçi sayısının tespitinde sigortalı sayısına dahil edilecektir.
 • İşyerinin SGK’ya borcunun bulunmaması gerekir.  (15,00 TL ye kadar olan alacak asılları sorgulama sırasında dikkate alınmamaktadır)
 • Aylık prim ve hizmet belgeleri 06111 kanun numarası seçilere gönderilmelidir.
 • Borçları taksitlendirilmiş olan işverenler bu teşvikten yararlanabileceklerdir.
 • Borçlar kesinleşinceye kadar yasal ödeme süresi geçmiş borç kapsamında değerlendirilmeyecektir.
 • Aylık prim ve hizmet belgesi yasal süresi içinde gönderilmelidir.
 • SPEK üst sınırına kadar olan kazançlardan dolayı teşvikten yararlanılması mümkündür.
 • Tahakkuk eden sigorta primleri yasal süresi içinde ödenmelidir.

-Yurt dışına götürülen işçiler ile ilgili % 5 prim teşviki:

Özel sektör işyeri işverenlerince 5510 sayılı Kanunun 5 / (g) maddesi kapsamında sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelere götürülen Türk işçilerinden,

 • Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış veya imzalanmamış ülkelere geçici görevle gönderilen sigortalılardan,
 • Almanya ile yapılan “İstisna Akdi” sözleşmesi çerçevesinde Almanya’ya götürülen Türk işçilerinden, dolayı, genel sağlık sigortası (GSS) prim oranının işveren hissesine ait kısmından yapılması öngörülen beş (5) puanlık prim indiriminden yararlanılacaktır.
 • (Libya’da Türk müteahhitleri yanında çalışan Türk işçileri hakkında GSS uygulanmadığından, bu işverenlerimiz GSS % 5 primteşvikinden yararlanamayacaktır.)
 • Teşvikten yararlanılabilmesi amacıyla işverenlerce işyerinin bağlı bulunduğu SGK Müdürlüğüne ayrıca başvuruda bulunulmasına gerek yoktur.
 • İşverenlerin bu teşvikten yararlanabilmeleri için borçlarının bulunmaması gerekmektedir. (Yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş borçlar uygulamayı etkilemeyecektir.)
 • Öte yandan prim borçları işyeri bazında değerlendirileceğinden, aynı işverenin borcu olmayan diğer işyerlerinden dolayı teşvikten yararlanılabilecektir.

 

-Bölgesel teşviki

Bu teşvikten, aşağıdaki tabloda belirtilen yerlerde faaliyet gösteren özel sektöre ait işyerleri yararlanabilecektir.

 • Afyonkarahisar 
 • Adıyaman 
 • Ağrı 
 • Amasya 
 • Aksaray 
 • Ardahan 
 • Artvin 
 • Bayburt 
 • Batman 
 • Bartın 
 • Çankırı 
 • Bingöl 
 • Çorum 
 • Erzurum 
 • Bitlis 
 • Düzce 
 • Giresun 
 • Diyarbakır 
 • Elazığ 
 • Gümüşhane 
 • Hakkari 
 • Erzincan 
 • Kahramanmaraş 
 • Iğdır 
 • Hatay 
 • Kilis 
 • Kars 
 • Karaman 
 • Niğde 
 • Mardin 
 • Kastamonu 
 • Ordu 
 • Muş 
 • Kırıkkale 
 • Osmaniye 
 • Siirt 
 • Kırşehir 
 • Sinop 
 • Şanlıurfa 
 • Kütahya 
 • Tokat 
 • Şırnak 
 • Malatya 
 • Tunceli 
 • Van 
 • Nevşehir 
 • Yozgat 
 • Rize 
 • Sivas 
 • Trabzon  
 • Uşak 
 • Bozcaada-Gökçeada ilçeleri 
 • sayılı listede olan illerde faaliyet gösteren işyerleri 4 yıl (46486 kanun numaralı belge) süreyle,
 • sayılı liste kapsamında olan illerde faaliyet gösteren işyerleri 5 yıl (56486 kanun numaralı belge) süreyle,
 • sayılı liste kapsamında olan il ve ilçelerde faaliyet gösteren işyerleri 6 yıl (66486 kanun numaralı belge) süreyle, sigorta primi teşvikinden yararlanabileceklerdir.
 • Sigorta primi teşvikinden, öncelikle malullük, yaşlılık ve ölüm (MYÖ) sigorta primlerinde (5) puanlık prim indirimi, ardından Bakanlar Kurulunca belirlenen altı (6) puana isabet eden SPEK alt sınırına kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanan işveren hissesine karşılık gelen tutarın toplamı sigorta primi kadar yararlanılacak olup, sigorta primi teşvikinden yararlanılacak olan toplam işveren hissesi ise %11 olacaktır.
 • Teşvikten yararlanacak işverenin Türkiye genelinde borcu olmamalıdır. Ayrıca 5510 sayılı Kanunun 4/1-kapsamındaki borçları toplamının brüt asgari ücretten fazla olmaması gerekmektedir.
 • Bu nedenle, aylık prim ve hizmet belgelerini 46486/56486/66486 kanun numarası seçerek SGK’ya gönderen işverenlerimizin, Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş borçlarının olup olmadığının her ay düzenli bir şekilde kontrol etmeleri gerekmektedir.  (Bunun için işyeri merkez adresinin bağlı bulunduğu SGK Müdürlüğüne başvuruda bulunularak e-Borcu Yoktur aktivasyon işleminin yapılmış olması icap etmektedir.) 
 • Öte yandan, 46486/56486/66486 kanun numaralı aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenmeden önce, işverenlerimizce SGK’nın internet adresi sgk.gov.tr/e-SGK/e-Borcu Yoktur/T.C. Hazine Müsteşarlığı’na Verilmek Üzere Düzenlenen E-Borcu Yoktur Belgesi linki üzerinden kapsama giren borcun bulunup bulunmadığının sorgulanması, borcun bulunması halinde, 46486/56486/66486 kanun numarası seçilerek aylık prim ve hizmet belgelerinin işverenlerimizce seçilmemesi gerekmektedir.
 • İşverenlerimizin bu teşvikten yararlanabilmeleri için 46486/56486/66486 kanun numaralı aylık prim ve hizmet belgelerini e-Bildirge sistemi üzerinden gönderebilmelerine yönelik kodlama yapılması amacıyla SGK’ya başvuru şartı bulunmamaktadır.
 • Sigortalıları fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işverenler, anılan maddede öngörülen destekten bir yıl süreyle yasaklı hale getirilmiştir.
 • Diğer yandan, sigorta primi teşvikinden yararlanmak üzere bildirimi yapılan sigortalının, kapsama giren il ve ilçelerdeki işyerlerinden bildirildiğinin tespiti halinde, bu işverenler sigorta primi teşvikinden bir yıl süre ile yararlanamayacaklardır.  Ayrıca bu durumda, yersiz yararlanılan aylara ilişkin teşvik tutarı ilgili işverenden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.
 • Ekonomi Bakanlığınca verilen yatırım belgelerine istinaden prim teşvikinden yararlanan işverenler  bu teşvikten yararlanamayacaktır.

 

-Engelli Çalıştırma Teşvikinde

 • Özetle konumuzu sınırlandıracak olursak; 4857 sayılı İş Kanununun “engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu” başlıklı 30. maddesinde yapılan değişikliğe göre, artık kontenjan fazlası engelli çalıştıran, yükümlü olmadıkları halde engelli çalıştıran işverenlerin, çalıştırdıkları her bir engelli sigortalının prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hissesinin tamamı, Hazine tarafından karşılanacaktır. Böylece engelli işçiler, 2014/Mart döneminden itibaren 14857 Kanun Türü ile bildirilecek ve asgari ücrete kadar olan ücretin priminin işveren hissesinin tamamı, Hazinece karşılanacaktır. Bu itibarla kontenjan kapsamında ve kontenjan fazlası olan engellileri çalıştıran işverenlerce, “14857” sayılı “Kanun Türü” seçilerek APHB verilecek ve bu düzenlemeyle işveren uygulaması da kolaylaşacaktır.

 

 –Ar-Ge Teşviki

 • Ar-Ge faaliyet ve projelerinde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl süreyle Hazinece karşılanır. Bu teşvikte işçiye yapılan ücret dışı ödemeler (ikramiye v.b.) teşvik kapsamı dışındadır. Kapsamdaki personele Ar-Ge dışı çalışmaları nedeniyle ödenen ücretler de teşvik kapsamına girmez. Ar-Ge faaliyetlerinde kısmi zamanlı olarak çalışan personelin hafta tatili ve yıllık ücretli izin sürelerine ilişkin ücretleri kapsam dışındadır.

 

-Ar-Ge Teşviki Başlangıcı

 • Ar-Ge teşviki 5746 sayılı kanun ile getirilmiş ve 1/8/2008 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Bu teşvik 31/12/2023 tarihine kadar devam edecektir.
 • Sigorta prim desteğinden kapsamına giren her bir sigortalı için en fazla beş yıl süreyle yararlanılması mümkün bulunmaktadır

 

-Ar-Ge Teşvik Kapsamı

Ar-Ge Sigorta Kapsamına Giren İşletmeler

 • Teknoloji Merkezi İşletmeleri,
 • Ar-Ge Merkezleri,
 • Ar-Ge ve yenilik projelerinde faaliyet göstermekle birlikte, söz konusu faaliyetleri kamu kurumu ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslar arası fonlarca desteklenen işletmeler,
 • Ar-Ge ve yenilik projeleri TÜBİTAK tarafından yürütülen işletmeler,
 • Rekabet öncesi işbirliği projeleri bulunan işletmeler,
 • Tekno girişim sermaye desteği alan işletmeler,
 • 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında ücreti gelir vergisinden istisna tutulan personel çalıştıran işletmeler, prim desteğine hak kazanmaktadır.

 

-Ar-Ge Teşvik Kapsamı Dışındakiler (Teşvik Kapsamına Girmeyen Sigortalılar) 5746 sayılı Kanunda düzenlenen teşvikten,

 • Ar-Ge personel sayısının yüzde onunu aşan destek personeli,
 • Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli olmadığı gibi Ar-Ge faaliyetlerine katılmayan ve bu faaliyetlerle doğrudan ilişkisi de bulunmayan personel,
 • Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren işyerlerinde çalışmakla birlikte, ücretinden gelir vergisi kesilen personelden,
 • Kamu personeli ile sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalıştırılan personel,
 • Alt işverenler tarafından çalıştırılan sigortalılar teşvik kapsamı dışındadır.
 • Kapsama giren sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde verilmesi hâlinde, tahakkuk eden sigorta primi işveren hissesinin yarısı ile sigortalı hissesinin işverenlerce ödenip ödenmediğine bakılmaksızın, sigorta primi işveren hissesinin diğer yarısı Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacaktır.

 

-5746 sayılı Kanunda öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanmak için, Aktivasyon Başvurusu Şart

 • Teknoloji merkezi işletmelerinin; TEKMER müdürlüğünden,
 • Ar-Ge ve yenilik projelerinde faaliyet göstermekle birlikte, söz konusu faaliyetleri kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından desteklenen işletmelerin; desteği veren kamu kurum veya kuruluşundan ya da kanunla kurulan vakıftan,
 • Ar-Ge ve yenilik projeleri uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen işletmelerin; TÜBİTAK’tan,
 • Ar-Ge merkezlerinin ve rekabet öncesi işbirliği projeleri bulunan işletmelerin; Sanayi ve Ticaret Bakanlığından,
 • Tekno girişim sermaye desteği alan işletmelerin; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden,
 • 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında ücreti gelir vergisinden istisna tutulan personel çalıştıran işletmelerin; denetimle yükümlü şirketten,
 • Alacakları belge ile, işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğüne yazılı olarak müracaat etmeleri gerekmektedir. Yapılan başvuru sonrası işyerine 5746 sayılı kanun türü seçimi aktivasyonu yapılacak ve işyeri Belge türünü 5746 olarak seçecektir.

 

-Kültür Yatırım Teşviki

Yatırım Belgesi:

«Kültür Yatırım Belgesi» almış olan işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin üç yılı aşmamak üzere %50’si Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanmaktadır.

 

Girişim Belgesi:

«Kültür Girişim Belgesi» almış işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların ise prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yedi yılı aşmamak üzere % 25 ’i Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanmaktadır.

5225 sayılı Kanunda öngörülen sigorta primi işveren hissesi teşvikinden, kurumlar vergisi mükellefi olan işverenlerden, Kültür ve Turizm Bakanlığından ‘Kültür Yatırım Belgesi’ veya ‘Kültür Girişim Belgesi’ almış olan işverenler yararlanabileceklerdir Kültür Yatırım Belgesi’ almış olan işverenler, belgenin alındığı tarihten itibaren yatırım aşamasında üç yılı, ‘Kültür Girişim Belgesi’ almış olan işverenler ise, belgenin alındığı tarihten işletme aşamasında yedi yılı aşmamak şartıyla yararlanabileceklerdir.

 

-Bölgesel Yatırım Teşviki

2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden, modernizasyon, tevsi, entegrasyon veya yenileme yatırımı yapmış olan işletme sahipleri, mevcut sigortalı sayısına ilave olarak çalıştıracağı sigortalılardan dolayı yararlanabilmektedirler. Mevcut sigortalı sayısı ile ilave sigortalı sayısı ise Ekonomi Bakanlığınca belirlenmektedir.

Dolayısıyla, komple yeni yatırım dışında modernizasyon, tevsi, entegrasyon veya yenileme yatırımı yapmış olan işletme sahipleri, aylık prim ve hizmet belgelerini 25510 sayılı kanun numarasını seçerek düzenleyebilmeleri için, öncelikle mevcut sigortalı sayısı kadar sigortalıyı 05510 sayılı kanun numarasını (Beş puanlık prim indiriminden yararlanarak) veya ilgili kanunlarda öngörülen gerekli şartları taşımaları kaydıyla farklı bir kanun numarasını seçerek ya da kanun numarası seçilmeksizin (örneğin sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar için) düzenleyecekleri aylık prim ve hizmet belgeleri ile bildirmeleri gerekmektedir.

Bu bağlamda, bahse konu destekten yararlanılması sırasında, hem mevcut sigortalı sayısı kadar sigortalının diğer teşvik kanun numarası ile bildirilmiş olmasına, hem de ilave sigortalı sayısı kadar sigortalının 25510 sayılı kanun numarası ile bildirilebilmesine yönelik olarak e-Bildirge programlarında bir takım değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan bu değişiklikler sonucunda, modernizasyon, tevsi, entegrasyon veya yenileme yatırımı yapmış olan işletme sahiplerince 25510 sayılı kanun numarası seçilerek aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenmek istenildiğinde, 25510 sayılı kanun numarası ile bildirim yapılmadan önce kaç sigortalının diğer kanun numarası seçilerek düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirilmesi gerektiği ve 25510 sayılı kanun numarası ile en çok kaç sigortalının bildirilebileceği hususu e-Bildirge kullanıcılarına gösterilmektedir.

Mevcut sigortalı sayısı kadar sigortalı, diğer kanun numaraları ile veya kanun numarası seçilmeksizin düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgeleri ile bildirilmediği durumlarda ise, 25510 sayılı kanun numarası ile bildirim yapılmasına sistem tarafından izin verilmemektedir.

Diğer taraftan, mevcut sigortalı sayısı kadar sigortalı, diğer kanun numarası seçilerek düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgeleri ile bildirildikten sonra 25510 sayılı kanun numarası seçilerek düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesi ile ilave sigortalı sayısını aşan sayıda sigortalı bildirilmek istenildiği takdirde, bildirgenin onaylanmasına sistem tarafından izin verilmeyecektir.

Yine mevcut sigortalı sayısı kadar sigortalıların diğer kanun numaraları seçilerek, ilave sigortalı sayısı kadar sigortalının da 25510 sayılı kanun numarası seçilerek düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirilmesinin ardından, mevcut sigortalılara ilişkin düzenlenen (diğer kanun numaraları seçilerek düzenlenen) aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar için iptal işlemi yapılacağı durumlarda, diğer kanun numaraları ile bildirilmiş aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının (asıl, ek ve iptal işlemi sonrasındaki) mevcut sigortalı sayısının altına düşüp düşmediğinin e-Bildirge kullanıcıları tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir.

Diğer kanun numaraları seçilerek düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerindeki toplam sigortalı sayısının (asıl + ek – iptal sonrası) mevcut sigortalı sayısının altına düşmesi halinde, sigorta primi işveren hissesi desteğinden, mevcut sigortalı sayısının altındaki sayı kadar sigortalıdan dolayı yersiz yararlanılmış olacağından, yersiz yararlanılan teşvik tutarlarının gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte geri ödenmesi durumu ile karşı karşıya kalınacaktır.

Bu nedenle, modernizasyon, tevsi, entegrasyon veya yenileme yatırımı yapmış olan işletme sahiplerince mevcut ve ilave sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgeleri gönderildikten sonra mevcut sigortalılar yönünden iptal işlemi yapıldığı takdirde, diğer kanun numaraları seçilerek düzenlenen aylık prim ve hizmet belgeleri ile bildirimi yapılan sigortalı sayısının mevcut sigortalı sayısının altına düşüp düşmediğinin kontrol edilmesi,  düşmesi halinde, düşen sayı kadar sigortalı için 25510 sayılı kanun numarasından yapılan bildirimin iptal edilerek, bahse konu sigortalıların diğer kanun numarası seçilerek düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgeleri ile bildirilmeleri gerekmektedir.

 

-Yatırımlarda Devlet Yardımı Teşviki

Bölge, yatırımın cinsi önemi gibi hususlara göre uygulanmaktadır.