PRİM TEŞVİKLERİ

(Sayfaya Gitmek için Tıklayın)

SGK Prim Teşvikleri ile ilgili aşağıdaki hizmetleri sunuyoruz.

1. SGK Prim Teşvikleri

  • 5 puanlık prim teşviki;
  • İşsizlik ödeneği alanların istihdam teşviki;
  • 6111 sayılı kanun teşviki;
  • Yurt dışına götürülen sigortalı teşviki;
  • İlave 6 puanlık işveren hissesi sigorta primi teşviki;
  • Engelli teşviki;
  • Ar-Ge Teşviki;
  • Bölgesel Yatırım Teşviki;
  • Yatırımlarda Devlet Yardımları Teşviki;

2. 6111 Sayılı Kanun Prim Teşviki

3. İşkur Teşvikleri

ASGARİ İŞÇİLİK

İhale konusu iş üstlenen işverenler, inşaat firmaları ya da SGK’nın rutin asgari işçilik denetimine muhatap olan işyerleri için asgari işçilik uygulaması ihtisas gerektiren bir konudur. İhale veya inşaat işinin başlangıcından itibaren planlı ve dikkatli bir çalışma yürütülmesi gerekmektedir.

Yetersiz bilgi ve gerekli özenin gösterilmemesi hallerinde sürpriz ve gereksiz maliyetlerle karşı karşıya kalınabilir. Yapılacak hatanın maliyeti ihale bedeli ile doğru orantılı olarak artacaktır.

İhale ve inşaat dışındaki devamlı işyerlerinde SGK denetim elemanlarınca tespit edilecek Asgari İşçilik miktarlarının kontrolü ve itiraz sürecinin yönetilmesi.

DENETİM

İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı kapsamında işverenlere yönelik ön denetim hizmetinde işyeri iş ve işlemlerinin mevzuata uygunluk açısından gözden geçirilmesi, raporlanır ve alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirme yapılması ile kamu tarafından yapılacak denetimlere hazırlık yapılması sağlanmaktadır.

 

 • Sosyal güvenlik mevzuatı
  • İşyeri tescili
  • İşe giriş bildirimleri
  • Aylık prim belgeleri ve dayanağı belgeler
  • Prime dahil olan-olmayan kazançlar
  • Çalışma günleri ve ücretleri
  • Primlerin ödenmesi
  • Prim teşvikleri
  • İş kazaları ve meslek hastalıkları
  • İstirahat raporlarına dayalı geçici-sürekli gelirler
  • İşten çıkış işlemleri
  • İhale konusu işlere ilişkin işlemler
  • İşyeri taşeronlarına ait işlemler
  • İşyerinde yürütülen işin yürütümü için bildirilmesi gereken asgari işçilik
  • Tüm bu bildirimler ile işyeri kayıt ve belgelerinin uyumluluğu

 

 • İş mevzuatı
  • İş sözleşmeleri ve fesihler
  • Mesai ve çalışma şekilleri
  • Ücret bordroları
  • Mesai, fazla mesai, ücretli ve ücretsiz izin günü ücretleri
  • İstihdamı zorunlu personele ilişkin işlemler
  • Belgesiz çalıştırılamayacak kişiler

 

 • Sendikalar ve toplu sözleşme mevzuatı
 • Yabancı işçi çalışma mevzuatı
 • İşsizlik sigortası ve engelli istihdamı mevzuatı

kapsamında işverenlere yönelik ön denetim hizmeti yapılmaktadır

BORDROLAMA

Bordrolama kapsamındaki hizmetlerimiz:

 • Yürürlükteki mevzuat ve şirket politikaları doğrultusunda çalışan bazında normal kazanç, fazla mesai, prim ve diğer ödenekler ile yasal kesinti ve net ödemeyi gösteren ücret tediye bordrolarının hazırlanması.
 • Ücretlere ve çalışma günlerine esas aylık asıl-ek-iptal prim belgelerinin hazırlanması.
 • Ödeme listelerinin ve elektronik ortamda banka disketlerinin hazırlanması.
 • İstirahat girişleri, kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin feshi ile ilgili hakların hesaplanması ve yasal kayıt ve belgelerin oluşturularak şirkete ulaştırılması.
 • İşyeri tescili, kapanışı, devri, intikali işlemlerine ait bildirimler.
 • SGK işe giriş ve çıkışların, eksik gün bildirimlerinin, puantaj kayıtlarının ve iş göremezlik bildirimlerinin mevzuata uygun olarak ve yasal süresi içerisinde yerine getirilmesi.

EMEKLİLİK PLANLAMA

(Sayfaya Gitmek için Tıklayın)

Sigortalı vatandaşların (işçi memur veya esnaf) emeklilik sitemine girişleri, yatırmış oldukları primleri, emeklilik şartları, borçlanma imkanları vb. bilgilerinin değerlendirilerek hangi statüden ve ne zaman emekli olabileceği, bunlara ait fırsat ve maliyet analizleri yapılarak zamanında ve gerekli emeklilik planlamalarının yapılması.

 1. Yurtdışı emeklilik
 2. Malulen emeklilik
 3. Hizmet tespit davaları

SAĞLIK

(Sayfaya Gitmek için Tıklayın)

 1. Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları
 2. Sağlık Hizmet Sunucuları Sözleşmeleri
  • SGK sözleşmeleri
  • Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)
  • Fatura inceleme süreci
 3. Tıbbi Malzemeler

EĞİTİM FAALİYETLERİ

İş ve Sosyal Güvenlik mevzuatı, İşveren yükümlülükleri, İş kazası ve meslek hastalıkları, Genel Sağlık Sigortası uygulamaları, İdari para cezaları vb. hususlarda işverenlerin bünyesinde bulunan İnsan Kaynakları ile muhasebe birimlerinde çalışan personele yönelik eğitimler verilmektedir.

İŞVEREN UYGULAMALARI HAKKINDA MÜTALAA

İşçi çalıştırmaya başlayan işveren-SGK ilişkileri kapsamında, işyeri tescili, işe giriş çıkış bildirimleri, sigorta prim belgeleri, prim ödemeleri, işyeri kapanışı-devri-intikali, ilişiksizlik belgesi vb. konularda destek verilmektedir.

SİRKÜLER

Sosyal güvenlik, bireysel iş ve toplu iş mevzuatı ile sözleşmeleri, iş sağlığı ve güvenliği, asgari işçilik, genel sağlık sigortası, bordrolama, idari para cezaları, iş ve sosyal güvenlik mevzuatının tüm konularında sirküler. Bu hizmetimiz sayesinde takip etmek için özel bir çaba harcamadan, iş ve sosyal güvenlik mevzuatına güncel olarak ulaşmış olursunuz.

İŞ KAZASI, MESLEK HASTALIĞI

Çalışanların iş kazası sigortası olmasına rağmen iş kazası sonucu sürecin yönetimi hakkında yeterli bilgiye sahip olunmaması nedeniyle ortaya çıkan ve 1 milyon TL’ye kadar ulaşabilen maliyetlerin neredeyse tamamının işverene yüklediği görülmektedir. İş kazası anından itibaren kazalı-işyeri ilişkilerinin düzenlemesi, maliyetlerin asgariye indirilmesi amacıyla tüm idari ve hukuki süreçlerin yönetimi ve takibi yapılmaktadır.