7166 sayılı kanun 8. maddesinde teşvik konusunda tanımlama yapılmıştır.

Destekten faydalanmak isteyen işveren 2018 yılına ait Aylık Prim Hizmet Belgesi dönemlerinden en az çalışan bildirdiği dönmine ilave istihdam şartını sağlarsa teşvikten yararlanacaktır.

Örnek: İşveren 2018 yılı 12 aylık dönemlerden en az çalışan beyan ettiği dönem 100 kişi ise 2019 Şubat, Mart e Nisan aylarında işe alacağı çalışanın 101 inci çalışan olması durumunda teşvikten yararlanacaktır. Kanunun öngördüğü şartlar dışında İş-Kur kaydı, son 3 aylık dönemde işsiz olması vbç husulsr SGK’nın yayınlayacağı genelge ile belirlecektir.

4447 sayılı kanun 19. maddesi Teşvik tutarına (Asgari ücret sigorta primi işçi ve işveren payının tamamı) ilave olarak ilk üç ay günlük 67,36 TL (Aylık 2020,8 TL.) olacaktır.

MADDE 8 – 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 19 uncu maddesine son fıkrasından önce gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işyerlerinde 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınanların, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları halinde bu maddede belirtilen prim desteği ile birlikte işe alındıkları ay dâhil üç aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67,36 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar Fondan karşılanmak üzere işverene destek olarak ayrıca sağlanır. Bu fıkra kapsamında işverene sağlanan ücret desteği işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarına mahsup edilir, ancak işverene ödenmez.”